مطالب علوم تجربی دوره ی متوسطه اول

                                                          باسمه تعالی  

  امتحان مستمر درس علوم تجربی پایه سوم راهنمایی -  آبان ماه 89 مدرسه شاهد هفتم تیر خرمشهر

نام و نام خانوادگی : ......................................               کلاس سوم : .......        

====================================================================================

الف -  گزینه ی درست را انتخاب کنید :  ( 2 نمره )

1 )  در محل کدام ورقه ها پوسته ی جدیدی در ست می شود ؟    

الف -  برخورد دو ورقه ی قاره ای                                      ب – ورقه های دور شونده 

ج – برخورد ورقه ی اقیانوسی با ورقه ی قاره ای            د – برخورد دو ورقه ی اقیانوسی 

 

2 ) کاغذ لیتموس آبی در کدام ماده به رنگ قرمز

درمی آید ؟                                                                                                                           

الف – جوش شیرین    ب – هیدروکلریک اسید ( جوهر نمک )     ج – آب خالص  د – وایتکس 

 

3 )  داروین عامل بروز تغییر در میان جانداران را چه می دانست ؟

الف – استفاده کردن یا استفاده نکردن اندام ها                         ب – جهش

ج – انتخاب مصنوعی                                                               د – انتخاب طبیعی 

 

4 ) وجود کدام یک از عوامل زیر برای فسیل شدن یک جانور مناسب نیست ؟

الف – جانداران تجزیه کننده                                              ب- محیط رسوبی 

ج – یخچال های طبیعی                                                      د – خاکسترهای آتشفشانی  

 

------------------------------------------------------------------------------------  

 ب -    با توجه به کلمات داخل پرانتز جملات زیر را کامل کنید . (  ۲ نمره )                                              

  (  جزایر قوسی – رشته کوه های میان اقیانوسی – تجزیه ی نور ستاره – رنگ ستاره   )

  

1 – خروج مواد مذاب در محل ورقه های دور شونده سبب به وجود

آمدن ... رشته کوه های میان اقیانوسی... می شود .  

 

2 – دانشمندان نوع ترکیب هر ستاره را با ... تجزیه ی نور ستاره ... مشخص می

کنند .

 

3 – وقتی دو ورقه ی اقیانوسی به یکدیگر برخورد می کنند ... جزایر قوسی ... را به

وجود می آورند .

 

4 – اختر شناسان دمای سطحی هر ستاره را از روی ... رنگ ستاره ... تعیین می کنند .   

 
------------------------------------------------------------------------------------ 

          ج -   به سؤالات زیر پاسخ مختصر و کامل دهید .

1 )  الف – اتفاقی را که در شکل مقابل مشاهده می کنید ، کدام نوع حرکت ورقه ها را نشان

 می دهد ؟ ( 5 / 0 )   ورقه های نزدیک شونده .

                                         

 ب – سه شیوه ی مختلف این نوع حرکت ورقه ها ی سنگ کره را نام ببرید .  5 / 1 )            

الف -  برخورد دو ورقه ی قاره ای  

ب - برخورد ورقه ی اقیانوسی با ورقه ی قاره ای                           

  د – برخورد دو ورقه ی اقیانوسی 

                                                                                                              

2 ) گاز متان با فرمول شیمیایی CH4 نشان داده می شود :  ( 5/1 )

     الف – این ماده از چند نوع عنصر تشکیل شده است ؟  دو نوع

     ب – چه عناصری و از هر عنصر چند اتم در این ماده به کار رفته است ؟   

           یک اتم کربن و چهار اتم هیدروژن .

3 ) از میان ترکیب های یونی و کووالانسی (مولکولی) محلول کدام یک رسانای جریان برق

است  ؟ چرا ؟( 1 ) 

 ترکیب های یونی - زیرا وقتی که یک ترکیب یونی در آب حل می شود پیوندهای یونی آن

به وسیله ی مولکول های آب شکسته می شوند و یون ها آزادانه می توانند در محلول

جابه جا شوند و محلول رسانای جریان برق می شود .

 

     4 )  واکنش خنثی شدن چیست ؟ معادله ی نوشتاری آن را بنویسید . (5 / 1 )  

   هرگاه یک اسید و یک باز با هم واکنش دهند اثر یک دیگر را خنثی می کنند و موادی

 به نام نمک و آب به وجود می آید که به این گونه واکنش ها واکنش خنثی شدن می گویند .

                                آب + نمک  <----------------------- باز + اسید

 


5 )  با توجه به جدول به سؤالات زیر پاسخ دهید : 5 / 0 )     

                                                                           ذره         تعداد الکترون    تعداد پروتون 

الف – کدام ذره بار مثبت دارد ؟    ذره ی ۲              1                    18                     17                                                                                                                                                                                                                        

ب – کدام ذره بار منفی دارد   ذره ی ۱                   2                     10                      11؟                                                                                                                                                                                   

 

6 ) با توجه به شکل ها به سؤالات زیر پاسخ دهید :  ( 75 / 1 )                                                                                                                                         

                 اتم  A                                                         اتم   B                    

الف – آیا دو اتم  A و B ایزوتوپ هستند ؟  بله ، 

چون عدد اتمی آن ها یکسان و عدد جرمی آن ها متفاوت است .                                                                        

ب -  کدام اتم یون است ؟  اتم A

ج – کدام اتم سبک تر است ؟  اتم A

د – عدد اتمی و عدد جرمی هریک از اتم های  A  و B  را مشخص کنید .   

 اتم A : عدد اتمی ۳ و عدد جرمی ۶          اتم B : عدد اتمی ۳ و عدد جرمی ۷

7 )  سیارک ها بین کدام دو سیاره ی منظومه ی شمسی قرار دارند ؟ ( 5 / . )

    مریخ و مشتری .

 

8 ) چگونه و با چه دستگاهی می توان به ترکیب احتمالی ستاره ها پی برد ؟ ( 75 / . )

       با تجزیه ی نور ستاره ها و تشکیل طیف جذبی به وسیله ی طیف نگار .

 

9 ) الف – صفات ارثی چگونه از والدین به فرزندان منتقل می شوند ؟ ( 75 / . )

    به وسیله ی کروموزوم های داخل هسته ی سلول و مولکول های DAN که روی

کروموزوم ها قرار دارند .

ب – چه عواملی باعث تغییر در مولکول DNA  و بروز جهش می شوند ؟ ( 75 / . )  

          مواد رادیو اکتیو - مواد شیمیایی و بعضی از داروها .                  

      Janami-oloomtajrobi.blogfa.com       : آدرس وبلاگ                 موفق باشید
+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم آبان 1389ساعت 21:16  توسط امیر جنامی  | 

                                                         باسمه تعالی  

امتحان مستمر مهر ماه درس علوم تجربی پایه سوم راهنمایی فصل 1 و 2 مدرسه شاهد هفتم تیر

نام و نام خانوادگی :                                                 کلاس سوم :                گروه : 

=================================================================================== 

1) عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید : ( 5 / 3 نمره )  

- عنصرهای جدول تناوبی را بر اساس افزایش ....عدد اتمی ....یا تعداد ... پروتون ها....

مرتب می کنند .

- ساده ترین و سبک ترین عنصر جدول تناوبی ... هیدروژن ... است .

- جیمز چادویک ذره ی ... نوترون .... را در اتم کشف کرد .

- جاذبه ی بین یون های با بار نا همنام را ... پیوند یونی ..... می گویند .

- به موادی که به حالت محلول یا مذاب جریان الکتریسیته را از خود عبور می

دهند ... الکترولیت .... می گویند .

- جرم ... الکترون.... در اتم ، از بقیه ی ذرات موجود در اتم کم تر است .

------------------------------------------------------------------------------------

2) گزینه ی درست را انتخاب کنید : ( 2 نمره )

1 – به ذراتی ایزوتوپ گفته می شود که : ............................

الف – در تعداد پروتون با یکدیگر فرق دارند .        ب – در تعداد الکترون و پروتون با یکدیگر فرق 

 دارند .

ج – در تعداد نوترون با یکدیگر فرق دارند .       د – در تعداد الکترون و نوترون با یکدیگر فرق

دارند .

 

2 – تامسون کدام ویژگی را برای اتم بیان کرد ؟

الف – هسته ای کوچک با بار مثبت دارد .           ب – الکترون ها به دور هسته می چرخند .

ج – فضای خالی زیاد در اتم وجود دارد .               د – دارای الکترون با بار منفی است .

 

3 – کدام یک ازترکیبات زیر یونی است ؟

الف – آمونیاک         ب – سدیم کلرید            ج – اتانول                  د – اتیلن گلیکول

 

4 – پیوند کووالانسی کدام یک از ذرات زیر را کنار هم نگه می دارد ؟

الف – یون ها              ب – اتم ها            ج – پروتون ها                  د -  مولکول ها

------------------------------------------------------------------------------------

 به سؤالات زیر پاسخ دهید :  ( 2 نمره )

 ۳ - با توجه به فرمول شیمیایی سولفوریک اسید ( H2SO4 )

الف – در یک مولکول این ماده ی مرکب چند نوع عنصر متفاوت وجود دارد ؟  سه عنصر  

ب – در یک مولکول این ماده ی مرکب چه عناصری و از هر کدام چند اتم وجود دارد ؟

       ۲ اتم هیدروژن - ۱  اتم گوگرد - ۴  اتم اکسیژن

4) با توجه به مدل اتمی بور که در شکل مقابل برای یک اتم رسم شده است به سؤالات زیر

پاسخ دهید : ( 5 / 2 نمره )  

                                                             

 الف – عدد اتمی این عنصر چند است ؟  ۳

ب – عدد جرمی آن چند است ؟  ۶

ج – این مدل نشان دهنده ی یک یون است یا یک اتم خنثی ؟ چرا ؟  

  یون - زیرا تعداد الکترون و تعداد پروتون های  آن با هم برابر نیستند .                                                                                                    

------------------------------------------------------------------------------------

  با در نظر گرفتن عنصر    8O  17   جدول زیر را کامل کنید :  ( 2 نمره )  O 5)       

 


  نام عنصر         عدد اتمی        تعداد نوترون             تعداد الکترون         عدد جرمی 


   اکسیژن              ۸                        ۹                               ۸                       ۱۷ 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------

6) کدام یک از مواد زیر اسید و کدام یک باز ( قلیا ) است ؟ ( 2 نمره )

الف – جوش شیرین ( .. باز ...)      ب – مایع سفید کننده ( وایتکس ) ( ... باز ....)

ج – سرکه ( ... اسید ... )                  د – جوهر نمک ( ... اسید ... )  

----------------------------------------------------------------------------------

7) بازها ( قلیاها ) هریک از شناساگرهای زیر را به چه رنگی در می آورند ؟ ( 1 نمره ) 

    الف – تورنسل ( لیتموس ) ( ... آبی ..... )    ب – فنل فتالئین ( ... ارغوانی .... )

    ج – متیل اورانژ ( ... نارنجی مایل به زرد .... )             د – برموتیمول بلو ( ... آبی ... )

                                                                                                                                         موفق باشید.

نمره کتبی :

نمره تحقیق، نظم و آزمایشگاه :

نمره کل :  

اظهار نظر ولی دانش آموز :

 

web: janami-oloomtajrobi.blogfa.com

 

E-mail:

am_janamy@yahoo.com

  
+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم آبان 1389ساعت 20:55  توسط امیر جنامی  | 

                                                         باسمه تعالی 

نام و نام خانوادگی : ...........................            کلاس سوم : ....        وقت امتحان : 70 دقیقه 

      سؤالات امتحان علوم تجربی پایه سوم راهنمایی – نوبت اول – دی ماه 88 – مدرسه شاهد هفتم تیر خرمشهر 

=======================================================================================

 - جواب سوالات زیر را می توانید در ادامه ی مطلب مشاهده نمایید

 الف ) گزینه ی درست را با علامت ( × ) مشخص کنید . ( هر مورد 25/0 نمره ) 1 نمره

1- اگر در اتمي 8  الكترون و 8  پروتون و  9 نوترون وجود داشته باشد  عدد اتمي آن چند است؟

  الف -    25                             ب-     17                      ج-     16                      د -      8

2- كدام يك از سيارات زير جزء سيارات داخلي است ؟

  الف -    عطارد                   ب -  زحل                      ج -  مشتري                د - اورانوس  

3-  در فرمول شيميايي  CaCO3 چند اتم وجود دارد ؟

   الف-   3 اتم                              ب - 5 اتم                           ج-  6 اتم          د -  2 اتم          

4- كداميك از ماشينهاي زير با افزايش مسافت اثر نيرو به ما كمك مي كنند ؟  

  الف -  دوچرخه                ب -  انبردست              ج- گاري دستي                 د -  قرقره ثابت

--------------------------------------------------------------------------------------

ب) در متن زیر نظریه ی چند دانشمند نوشته شده است . به نظر شما هر نظریه مربوط به کدام دانشمند است ؟ ( 1 نمره )  

    *- بيشتر فضاي اتم توخالي است و در مركز آن هسته وجود دارد. ( .................................. )

    *- به غير از پروتون ذره ي ديگري به نام نوترون در هسته اتم وجود دارد. ( ...................................)                                                                                                                                

    *- الكترونها مانند سيارات كه به دور خورشيد مي چرخند به دور هسته اتم مي چرخند. ( .................................)

   *- در دويست ميليون سال پيش تمام قاره ها به هم چسبيده بودند. (................................... )   

---------------------------------------------------------------------------------------  

ج) عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید . ( 1 نمره )

  1 – به اجرام آسمانی که جنس آن ها از یخ و غبار است ............................. می گویند .

  2 – مقدار فشار مایعات به ......................... آن ها بستگی دارد .

  3 -  اختر شناسان دمای سطحی هر ستاره را از روی ...................... ستاره تعیین می کنند .

  4 – از ترکیب دو ماشین ساده ی گوه و پیچ ................... به وجود می آید . 

---------------------------------------------------------------------------------------

د) به سؤالات زیر پاسخ کوتاه  و کامل بدهید . ( هر مورد 5/0 نمره )  ( 2 )  

  1 – دو مورد از پدیده های حاصل از برخورد دو ورقه ی اقیانوسی را نام ببرید .

  2 – چرا اتم با وجود داشتن الکترون و پروتون ، ذره ای خنثی است ؟

 

  3 – مناسب ترین مکان  برای فسیل شدن چه محیط هایی هستند  و کجا واقعند ؟

  4 – یون چیست ؟   

 

 

5) با توجه به شكل پاسخ دهيد ؟ (هرمورد 25/0) ( 5/1 نمره )

1-   نام این ماشين ساده چیست ؟ 

2-    بازوهاي محرک و مقاوم راروی شکل مشخص كنيد .   

3-   مثالي از اين ماشين ذکر کنید .    

4-  اين ماشين غیر از تغییر محل وارد شدن نیرو  به چه راه دیگری به ما كمك مي كند ؟

 

5-    مزيت مكانيكي آن چقدر است ؟     

 نیروی محرک 5 نیوتون  E             نیروی مقاوم 20 نیوتون R

 

---------------------------------------------------------------------------------------

6) در اتم  Na  با عدد اتمی ۱۱ و عدد جرمی ۲۳    چند الکترون و چند پروتون و چند نوترون

وجود دارد ؟ ( 75/0 )

  تعداد الکترون : ...........          تعداد پروتون : .............         تعداد نوترون : ................

---------------------------------------------------------------------------------------

7) منشاء گرماي خورشيد چيست؟ توضیح دهید . ( 75/0 )  

 

---------------------------------------------------------------------------------------

8) چه عواملی باعث تغییر در مولکول DNA و بروز جهش می شوند ؟ ( سه مورد )  ( 75/. )  

 

--------------------------------------------------------------------------

9) الف -  یک ویژگی مهم فشار مایعات چیست ؟ ( 5 / 0 )

 

 ب – دو دستگاه نام ببرید که در آن ها از این خاصیت فشار مایعات بهره گرفته می شود . ( 5 /    

 

---------------------------------------------------------------------------------------  

10)  معمولاٌ ورقه هاي  سنگ كره ي زمين به سه حالت نسبت به هم حركت مي كنند ، آن

سه حالت را در زیر شکل ها بنویسید. ( 75 / 0 )  

                         

  الف - ..........................       ب - ...............................                  ج -............................ 

 

 

           ادامه ی سؤالات علوم تجربی پایه سوم راهنمایی -  نوبت اول – دی 88 

=======================================================================================

۱۱)  با توجه به شکل به سؤالات پاسخ دهید . ( 25/1 )  

    الف – این اهرم نوع چندم است ؟

  ب – یک وسیله نام ببرید که مانند این اهرم عمل می کند .                                  

     ج – اگر طول بازوی محرک 3 متر و طول بازوی مقاوم 5/1 متر باشد ،

             مزیت مکانیکی آن را حساب کنید . ( با فرمول )  

---------------------------------------------------------------------------------------

۱۲) چرا اگر يك تركيب يوني در آب حل شود جریان برق را از خود عبور مي دهد؟ ( 75/0 ) 

 

 ۱۳)  اگر کل كار  داده شده به ماشينی 800 ژول  و كارمفید آن  600  ژول باشد ، بازده آن

چقدر است ؟( با فرمول ) ( 75/0)  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

۱۴)  وزن یک منبع آب 1000 نیوتون است ، اگر سطح قاعده ی آن 40 سانتی متر مربع باشد

چه فشاری بر سطح زیرین خود وارد می کند ؟ ( با فرمول )  ( 75/. )  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

۱۵) جرثقیلی می تواند جسم 20000 نیوتونی را در مدت 20 ثانیه تا ارتفاع 5  متر بالا ببرد ، 

توان آن چند وات است ؟( 1 )

        ( با فرمول )                                            

نمره کتبی ( از 15 ) :

 

نمره آزمایشگاه :

 

نمره کل :

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                        موفق باشید .

قال الامام الحسین ( ع ) :

برای مؤمن شایسته نیست که ببیند کسی خدا را معصیت می کند و از آن جلوگیری و نهی نکند.

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آبان 1389ساعت 22:56  توسط امیر جنامی  | 

                                                          باسمه تعالی

نام و نام خانوادگی : ..............................                             کلاس سوم : ......

 آزمون مستمر علوم تجربی پایه سوم راهنمایی – آبان ماه 87 – مدرسه شاهد هفتم تیر خرمشهر

========================================================================== 

1 - با توجه به کلمات داخل کادر جملات زیر را کامل کنید . ( 2 )                                               

     جزایر قوسی – رشته کوه های میان اقیانوسی – تجزیه ی نور ستاره – رنگ ستاره    

   الف – خروج مواد مذاب در محل ورقه های دور شونده سبب به وجود آمدن ................

             می شود .

 ب – دانشمندان نوع ترکیب هر ستاره را با ...................................... مشخص می کنند .

 ج – وقتی دو ورقه ی اقیانوسی به یکدیگر برخورد می کنند ........................ را به وجود می آورند .

 د – اختر شناسان دمای سطحی هر ستاره را از روی ............................. تعیین می کنند . 

-------------------------------------------------------------------------

2 -  نظریه ی جهش مربوط به کدام دانشمند است؟ آن را بیان کنید . ( 2 )

 

 

-------------------------------------------------------------------------

3 - چه عواملی باعث تغییر در مولکول DNA و بروز جهش می شوند ؟ ( 5 / 1 )

 

-------------------------------------------------------------------------

4 – مقدار نور یک ستاره به دو عامل بستگی دارد ، آن دو عامل کدامند ؟ ( 1 )

 

-------------------------------------------------------------------------

5 – الف – منشاء گرمای خورشید  چیست؟ ( 1 ) 

ب – نوری که از سوختن سنگ های آسمانی در شب قابل مشاهده است چه نام  دارد   ؟                                      

ج – نام معروف ترین صورت فلکی چیست ؟ ( 5/ . )

-------------------------------------------------------------------------

6 -  نام نظریه ی داروین چیست ؟ آن را توضیح دهید . ( 2 )

 

-------------------------------------------------------------------------

7 – پدیده های حاصل از برخورد ورقه ی اقیانوسی با ورقه ی قاره ای را بنویسید . ( 2 )

-------------------------------------------------------------------------

8 – الف – وگنر برای ارائه ی نظریه ی خود چه دلایلی داشت ؟ ( سه مورد ) ( 5/ 1 )

   ب – نظریه ی « زمین ساخت ورقه ای » را بیان کنید . ( 1 )  

                                                                                      موفق باشید . جنامی                        

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آبان 1389ساعت 22:52  توسط امیر جنامی  | 

                                               باسمه تعالی

- علوم سوم راهنمایی - سوالات فصل ۵  : منظومه ی شمسی

                                   

                     

۱ - منظومه ی شمسی چیست ؟

 

۲ - منظومه ی شمسی چگونه به وجود آمد ؟

 

۳ - دو گروه سیارات منظومه ی شمسی و نام سیارات هر گروه را نام ببرید .

 

۴ - سیارات داخلی چه تفاوتی با سیارات خارجی دارند ؟

 

۵ - ویژگی های خورشید را بنویسید .

 

۶ - لکه های خورشیدی چیست ؟

 

۷ - منشا گرمای خورشید چیست ؟

 

۸ - سیارک چیست ؟ جنس آن ها از چه موادی است ؟

 

۹ - شهاب  و شهابسنگ چیست ؟ شهاب سنگ

یک چاله برخوردی

 

 

 

 

 

۱۰- جنس دنباله دارها از چه موادی است ؟ مدار ستاره دنباله دار

 

 

  

 

 

۱۱- قمر چیست ؟ کدام سیارات قمر ندارند ؟

 

۱۲ - الف - چه عواملی بر مقدار نور یک ستاره تاثیر دارد ؟

    ب - وقتی ستاره ای پرنورتر از ستاره ی دیگر دیده می شود معنایش

چیست ؟

 

۱۳ - اخترشناسان مقدار دمای سطحی هر ستاره را چگونه تعیین

می کنند ؟ مثال بزنید .

 

۱۴ - دانشمندان چگونه و با چه دستگاهی ترکیب هر ستاره را تعیین

می کنند ؟  

 

 ۱۵ - وجود نوارهای تیره در طیف جذبی ستاره ها نشان دهنده ی چیست ؟

 

۱۶ - دانشمندان با مشاهده ی طیف جذبی ستاره ها به چه چیزی

پی می برند ؟

 

۱۷ - چگونه می توان فاصله ی ستاره ها از زمین را تعیین کرد ؟

 

۱۸ - صورت فلکی چیست ؟ معروف ترین آن ها چه نام دارد ؟

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آبان 1389ساعت 23:0  توسط امیر جنامی  | 

سوالات فصل ۴ - پایه سوم

-------------------------------------------------------------------------------------------

۱ - نظریه ی وگنر درباره ی جابه جایی قاره ها را بنویسید .

                                                              

                                                              

۲ - دلایل وگنر برای اثبات نظریه ی خود درباره ی جابه جایی قاره ها را

بیان کنید .

۳ - نظریه ی زمین ساخت ورقه ای را بیان کنید .

 

۴ - به عقیده ی زمین شناسان علت حرکت ورقه های سنگ کره چیست ؟

۵ - سه شکل مختلف حرکت ورقه های سنگ کره نسبت به هم را نام ببرید .

۶ - پدیده های حاصل از حرکت ورقه های دورشونده را نام ببرید .

۷ - انواع ورقه های نزدیک شونده را نام ببرید .

 

۸ - پدیده های حاصل از برخورد ورقه ی اقیانوسی با ورقه ی قاره ای را نام

ببرید .

۹ - پدیده های حاصل از برخورد دو ورقه ی اقیانوسی را نام ببرید .

۱۰ - جزایر قوسی چیست ؟

 

۱۱ - پدیده های حاصل از برخورد دو ورقه ی قاره ای را نام ببرید .

۱۲ - پدیده های حاصل از ورقه هایی که در کنار هم می لغزند کدامند ؟

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

- پاسخ فکر کنیدها و سایر فعالیت های فصل ۴ را در ادامه ی

مطلب مشاهده نمایید .

 

 

                                                                                 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هشتم آبان 1389ساعت 22:37  توسط امیر جنامی  |