مطالب علوم تجربی دوره ی متوسطه اول
علوم سوم - فصل ۲

۱ - فرمول شیمیایی چیست ؟

به مجموعه ای از چند نماد شیمیایی که برای نمایش نوع عنصرها و تعداد اتم های سازنده ی

ترکیب های شیمیایی استفاده می شود فرمول شیمیایی می گویند . 

مانند : H2O   -  CO2    - C6H12O6  

                       

۲ - فرمول شیمیایی یک ماده چه اطلاعاتی به ما می دهد ؟

نوع عنصرهای سازنده ی یک ترکیب شیمیایی و تعداد اتم های هر یک از آن ها را به ما نشان

می دهد .

۳ - پیوند کووالانسی چیست ؟

پیوند کووالانسی نوعی نیروی جاذبه ی بسیار قوی است که اتم ها را در یک مولکول محکم

کنار هم نگاه می دارد .

۴ - انواع ترکیب های شیمیایی را نام ببرید و تعریف کنید و مثال بزنید .

      ۱- ترکیب های مولکولی : ترکیب هایی هستند که ذره های سازنده ی آن ها مولکول هایی

    می باشند که از اتم های خنثی ساخته شده اند .

     مانند : آب - الکل - آمونیاک - تفلون - اتانول - اتیلن کلیکول ( ضد یخ و ضد جوش .

     ۲ - ترکیب های یونی : ترکیب هایی هستند که ذره های سازنده ی آن ها یون ( اتم های

         باردار ) می باشند .

       مانند : نمک خوراکی ( سدیم کلرید ) - اسید ها - بازها - آب لیمو و ...

                                           

۵ -  چرا اتم به رغم داشتن الکترون و پروتون ذره ای خنثی است ؟

زیرا تعداد الکترون ها و تعداد پروتون ها در هر اتم با یک دیگر برابر است .

 

۶ - یون چیست ؟ چند نوع است ؟ مثال بزنید .

به اتم یا ذره ای که تعداد الکترون های آن با تعداد پروتون هایش برابر نباشد یون می گویند .

یون دو نوع است : 

۱ - یون مثبت  مانند : یون سدیم  +Na 

۲ - یون منفی  مانند : یون کلر   -CL

 

7- پیوند یونی چیست ؟ 

 نیروی جاذبه ی میان یون های با بار ناهم نام نوعی پیوند شیمیایی ایجاد می کند که به آن 

پیوند یونی می گویند . 

 

8 - یک ویژگی مهم ترکیب های یونی چیست ؟ 

این است که وقتی یک ترکیب یونی در آب حل می شود پیوندهای یونی آن به وسیله ی

مولکول های آب شکسته و در محلول پراکنده می شوند که این امر باعث می شود محلول 

رسانای جریان برق باشد . 

 

9 - به چه موادی الکترولیت و به چه موادی غیر الکترولیت می گویند ؟ مثال بزنید .

- ماده ای که محلول آن در آب جریان برق را از خود عبور می دهد الکترولیت نام دارد .

  مانند : سرکه - نمک طعام ( سدیم کلرید ) - آب لیمو و ...

- ماده ای که محلول آن در آب جریان برق را از خود عبور نمی دهد غیر الکترولیت نام دارد .

مانند : شکر - الکل و ...  

 

10 - اسید ها چه ویژگی هایی دارند ؟ چند ماده ی اسیدی نام ببرید . 

همه ی اسیدها مزه ای ترش دارند و با فلزها و بازها واکنش می دهند و محلول آن ها در آب

 جریان برق را از خود عبور می دهد .  

مانند : سرکه - آب لیمو - جوهر نمک ( هیدروکلریک اسید ) - آسپیرین - ویتامین ث ( C ) 

 

11- بازها ( قلیاها ) چه ویژگی هایی دارند ؟ چند ماده ی بازی نام ببرید . 

بازها تلخ مزه هستند وآغشته شدن پوست دست به آن ها حالتی صابون مانند به وجود

می آورد و محلول آن ها در آب جریان برق را از خود عبور می دهد. 

مانند : گرد باز کننده ی لوله های فاضلاب ( چنته ) - مایع سفید کننده ( وایتکس ) -

جوش شیرین - مایعی که بر اثر فشار از پوست پرتقال خارج می شود -

سدیم هیدروکسید و ... 

 

۱۲ - واکنش خنثی شدن چیست ؟ معادله ی نوشتاری آن را بنویسید .

هرگاه یک اسید و یک باز باهم واکنش دهند اثر یکدیگر را خنثی می کنند و موادی به نام

نمک و آب به دست می آید که به آن واکنش خنثی شدن می گویند .

                            آب  +  نمک  <---------------------  باز  +  اسید 

 

۱۳ - معادله ی شیمیایی چیست ؟  مثال بزنید .

معمولا معادله ی واکنش های شیمیایی را به کمک فرمول های شیمیایی واکنش دهنده ها

و فرآورده های آن واکنش می نویسند و به آن معادله ی شیمیایی می گویند .

مثلا معادله ی شیمیایی واکنش خنثی شدن اسید هیدروکلریک و ماده ی باز هیدروکسید

سدیم به صورت زیر است  :

                             HCL  +  NaOH ----------------------> NaCL  +  H2O

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

- برای شناسایی اسیدها و بازها از موادی استفاده می شود که به آن ها معرف یا شناساگر می گویند .

از جمله معرف های شیمیایی معروف می توان به تورنسل ( لیتموس ) -

فنل فتالئین - برموتیمول بلو  و متیل اورانژ اشاره نمود که در زیر با مشخصات

 این معرف ها بیش تر آشنا می شویم . 

۱ - تورنسل ( لیتموس ) :

آن را از یک نوع گلسنگ که در سواحل دریای مدیترانه می روید ، به دست

می آورند . به صورت محلول و کاغذ به دو رنگ آبی و قرمز وجود دارد .

تغییرات رنگ تورنسل در اسید و باز به صورت جدول زیر است :

            

اسید باز ماده خنثی
تورنسل (لیتموس) قرمز آبی بی اثر

یعنی تورنسل آبی در اسید به رنگ قرمز در می آید و در باز ( قلیا ) به رنگ

 آبی باقی می ماند .

تورنسل قرمز در باز ( قلیا ) به رنگ آبی در می آید و در اسید به رنگ قرمز 

باقی می ماند.

ماده ی خنثی هم رنگ تورنسل را تغییر نمی دهد .

۲ - فنل فتالئین :   

پودری به رنگ زرد کم رنگ است . برای تهیه ی محلول آن به عنوان یک معرف باید ۱ / ۰

گرم از آن را در ۱۰۰ سی سی الکل حل نمود .

فنل فتالئین در مجاورت اسید ،  باز و مواد خنثی به صورت زیر عمل می کند :

       اسید باز     ماده خنثی
فنل فتالئین بی رنگ ارغوانی بی رنگ

 

۳ - متیل اورانژ :

پودری نارنجی رنگ که به مقدار زیادی در آب حل می شود . برای تهیه ی این معرف ۵ / ۰

گرم پودر خشک را در یک لیتر آب مقطر حل کرده و به آن ۲ / ۱۵ میلی لیتر هیدروکلریک اسید

۱۰ در صد اضافه می کنیم . این معرف در مجاورت مواد مختلف به صورت زیر عمل می کند :

       اسید باز ماده خنثی
متیل اورانژ قرمز زرد نارنجی

 

۴ - برموتیمول بلو : 

پودری آبی رنگ است که برای تهیه محلول آن باید ۱ / ۰ گرم پودر خشک را در الکل ۲۰ در صد

حل نمود . محلول این معرف در مجاورت مواد مختلف به صورت زیر عمل می کند .

       اسید باز ماده خنثی
برموتیمول بلو زرد آبی سبز
 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم شهریور 1389ساعت 15:49  توسط امیر جنامی  |